Samtal med konstnären kl. 14, sker i en dialog tillsammans med Morris Wikström, journalist på P1 kultur

Med en utgångspunkt i informationssamhället bygger Miljonprogram-projektet på olika tankar kring tematiken abstrakt kontra konkret. Sett utefter dess fysikaliska egenskaper som tvådimensionell representation av ljus finns det en vilja att se fotografiet som en opartisk sanning. Tämligen töjbar sådan genom manipulation av olika slag. Utifrån projektets voluminösa karaktär hamnar teoretisk fokus på ett okomplicerat sätt bortom teknokratins säsongsbetonade antaganden. Utan att för den delen förglömma konsekvenserna av de abstraktioner fotografiet representerar, en spegling av ett komplext samspel. Där släktskapet till äganderätt och objektifiering kan härledas till maktfördelning; vem beskriver, vad beskrivs. Spörsmål relaterade till människan som kulturellt betingad varelse kan utifrån bilder (representationer) associeras till olika sociologiska, politiska, filosofiska tankar och idéer. Vars frågor ständigt är aktuella. 

I Miljonprogrammet representeras siffran av en bild, som ett sätt att uppleva komplexiteten i en värld där sökandet efter lösningar går bortom svaren vi redan har. På så sätt kan en tvådimensionell replika ses som ett ombud för en resa i tid och rum, en relation mellan fotograf och det avbildade. Samtidigt som även associationer till upplevelser baserade på andra sinnen än synen gör sig hörda. 

Projektet är ett sätt att visualisera det abstrakta som representerar mer än bara tid och rum, bortom betraktarens invanda referensramar. Samtidigt byggs verken upp via människans sökande efter igenkänning där fotografiet som medium konkretiserar frågor kring orientering baserat på information om dess invånare. 

Karl Larsson

Varmt välkomna!