8 – 30 oktober 2022
Galleri Rostrum

Vernissage: lördag 8 oktober 12:00 – 16:00
Artist talk: 14:00

I GENGÅNGARENS HUS har alla menade funktioner och tidigare betydelser gått förlorade. Objekten och materialen (kroppen) innehåller fortfarande information, men kunskapen i att tolka denna information är sedan länge bortglömd. Där denna kunskap saknas, dit det kollektiva minnet inte längre räcker, upphör sanningen att gälla och verkligheten upphör att vara enhetlig. I utställningen GENGÅNGARENS HUS finns ingen sanning. Här är de gamla reglerna obrukbara, de gamla språken döda. En annan mening tar form i de förlorade funktionernas hålighet.

Karon Nilzén (f. 1994) tog sin examen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm våren 2022 och är numera bosatt i Köpenhamn. I sin skulpturcentrerade praktik arbetar Karon utifrån kroppen som en ibland funktionell, ibland dysfunktionell, del av medvetandet. Kroppen förlängs och går igen genom de funna och använda materialen. Metalldelar och textilier blir frånkopplade sina menade användningsområden och sammanfogas till organismer, avvisande funktion och förståelse. Karons verk har visats i en rad olika utställningar, däribland Why does my dog bark at nothing?, Kungstensgatan 27, Stockholm; Jubilee Town 2, Billedhuggerhaven, Köpenhamn; All Disco Dance Must End In Broken Bones, Wetterling Gallery, Stockholm; och Foresight at Atlantis Nightclub, Detroit Stockholm, Stockholm

www.karonnilzen.com

*********************

In GENGÅNGARENS HUS, all intended functions and previous meanings have been lost. The objects and the materials (the body) still contain information, but the knowledge of interpreting this information has long since been forgotten. Where this knowledge is missing, where the collective memory is no longer sufficient, the truth ceases to apply and reality ceases to be uniform. There is no truth in the exhibition GENGÅNGARENS HUS. Here the old rules are useless, the old languages are dead. Another meaning takes shape in the hollowness of the lost functions.

Karon Nilzén (b. 1994) graduated from the Royal Institute of Art in Stockholm in the spring of 2022 and now lives in Copenhagen. In his sculpture-centered practice, Karon works based on the body as a sometimes functional, sometimes dysfunctional, part of consciousness. The body is extended and repeated through the found and used materials. Metal parts and textiles are disconnected from their intended uses and joined to form organisms, repellent function and understanding. Karon’s work has been shown in a number of different exhibitions, including Why does my dog bark at nothing?, Kungstensgatan 27, Stockholm; Jubilee Town 2, Billedhuggerhaven, Copenhagen; All Disco Dance Must End In Broken Bones, Wetterling Gallery, Stockholm; and Foresight at Atlantis Nightclub, Detroit Stockholm, Stockholm

www.karonnilzen.com

Videoinspelning från vernissagedagens artist talk, modererat av Filip Rahim Hansson:

 

Installationsvyer: Karon Nilzén – GENGÅNGARENS HUS:
Foto: Karon Nilzén