Stadgar

 

Stadgar

§1. Galleriföreningen Rostrums syfte skall vara

att driva ett galleri och att verka för en öppen och mångsidig utställningsverksamhet av

hög konstnärlig kvalitet.

att erbjuda utställare möjlighet att visa sitt arbete under fria former.

samt att vara en mötesplats för konstnärer och konstintresserade i Malmö

§2. Föreningens ändamål är att bedriva utställningsverksamhet utan vinstintresse.

§3. Föreningens styrelse har sitt säte i Malmö.

§4. Föreningen drivs med inkomster av den månatliga medlemsavgiften, procent vid

eventuell försäljning, stödmedlemskap samt eventuella bidrag.

§5. Föreningen skall bestå av max 30 medlemmar.

§6. Ansökan om inträde behandlas av styrelsen och bestäms av föreningsmötet.

Majoritetsbeslut gäller.

§7. Anmälan om utträde skall ske skriftligen. Uppsägningstiden är 3 månader. Medlem kan

ansöka om vilande medlemskap, max 1 år, vid årsmötet. Endast 3 medlemmar kan vara

vilande per år förutsatt att 25 medlemmar är aktiva.

§8. Medlem som inte fullföljer sina åtagande kan ifrågasättas som medlem i föreningen.

§9. Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter.

§10. Föreningens åtagande i förhållande till utställare regleras genom kontrakt.

§11. Stödmedlem har icke rösträtt vid årsmöte eller föreningsmöte.

§12. Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. (1 jan.-31 dec.)

§13. Årsmöte hålles senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Extra årsmöte kan

inkallas då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av styrelsen, revisorerna eller

minst en fjärdedel av samtliga röstberättigade. Kallelse till årsmöte utsändes med post

och skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan stämman hålles. I

kallelsen skall anges de ärenden som kommer att behandlas. Extra årsmöte äger

endast att besluta i de frågor det utlysts för. För att stämman skall vara beslutsmässig

erfordras att minst 3/4 av medlemmarna är närvarande, antingen i egen person eller

genom skriven fullmakt. För att ett beslut skall kunna fattas krävs enkel majoritet.

§14. För ändring av denna förenings stadgar fordras två på varandra följande stämmobeslut,

med en mellanliggande period av minst 1 månad varav det ena skall vara fattat på

ordinarie årsmöte.

§15. För upplösning av föreningen fordras beslut vid två på varandra följande ordinarie

årsmöte. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna delas mellan de

kvarvarande medlemmarna på så sätt att de först får ut erlagda insatser och att

återstoden fördelas dem emellan.

Malmö 8/4 och 13/5 2013