Eye Know presenterar olika fotografiska perspektiv på tid och landskap. I sin utställning, har både Louise Bøgelund Saugmann
och Jenny Nordquist metodiskt skapat bilder som handlar om tid.
I det fotografiska mediet ligger en form av brus eller hastighet, som handlar om att fånga ögonblicket. För Saugmann är det intressant
att jobba med motsatsen genom att vara vid samma motiv under en lång tid och fotografera det flera gånger. Kameran pekas mot samma objekt, fast bilderna blir ändå olika, då hon fotograferar handhållet och ljuset förändras. Hennes verk är korsningar av flera original-
negativ och rör sig bort från traditionell fotografering till något mer öppet och abstrakt.
I Nordquists bilder kombineras tid i olika lager. Hon utgår från 100 år gamla eroderande Magic Lantern diabilder som manipulerats i mörk-
rummet och med färgpensel för att skapa abstrakta bilder som ut-
forskar de strukturdetaljer i naturen, som inte kan iakttas med det blotta ögat. De får oss att tänka på mikroskopisk och astronomisk fotografi, samtidigt som vi ifrågasätter vad bilderna egentligen föreställer.

Louise Bøgelund Saugmann (DK, 1973) har examen från The Arts Institute at Bournemouth 2004. I hennes konstnärskap arbetar hon konceptuellt med fotografi som ett verktyg för att dokumentera och undersöka personliga och allmänna platser. En meditativ arbets-
process är vägen in till hennes motiv, som kretsar kring visuella platser som syftar till att fånga mentala tillstånd, humör och närvaro. På senare tid har relationen mellan fotografering och meditation fångat henne. Hon är intresserad av, hur det fotografiska mediet,
och den tillsynes nära relation till verkligheten kan göra “inre” bilder synliga och peka förbi ögonblicket. Saugmann har ställt ut i Sverige, Tyskland, Danmark, Finland, Norge och England. www.louisesaugmann.dk

Jenny Nordquist (SWE, 1977) har examen från Goldsmith University of London 2004 med en MA i Bild och kommunikation och en BA i fotografi från London College of Communication 2001. Nordquists konstnärskap bygger på begrepp som relaterar till naturen, veten-
skapen och fotografiets historiska roll. I hennes arbeten kombinerar hon fotografi med skulptur, hittat material och installationer. I ett urval av hennes senaste utställningar och konstprojekt ingår Leaving No Shadow In The Mirror på Vasli Souza Gallery, Malmö, SE (2014) When Earth Opens Up, fotogalleriet format, Malmö, SE (2014) It will get better if you move to the countryside, Hippolyte Gallery, Helsinki, FI (2013) Distant Land, Green is Gold, Copenhagen, DK (2013).
www.jennynordquist.com

KONTORprojects är ett konstnärsdrivet projektrum i Köpenhamn. Det grundades 2011 av Jenny Nordquist och Louise Bøgelund Saugmann. Vi ville skapa ett utrymme som stöttade konstnärer,
gav dem exponering och tillät dem att skapa innovativa arbeten utan kommersiella eller institutionella begränsningar. Syftet är att visa verk som tänjer mediet för fotografi och utforskar okonventionella sak-
områden och presentation för att undersöka vad fotografi kan uppnå som en konstform. Vi vill också främja dialog och nätverk som över-
träder kön, kulturer och geografiska gränser för att utöka kunskapen om fotokonst och stärka den kulturella mångfalden.
www.kontorprojects.dk

Varmt Välkomna!

 

Eye Know presents shifting layered perspectives of time and landscapes within the expanded field of contemporary photo-media practice. In their exhibition, both Louise Bøgelund Saugmann and Jenny Nordquist have methodically created textural layered images that engage with time; Saugmann with a contemplation of the immediate present experience close to hand, and Nordquist with historical awareness that translates across distance, bringing the faraway of time and space into view. Both artists work with fluctuating layered recordings, which are altered and manipulated, to play with our assumptions about the fluidity of truths and narratives within the medium of photography.

Eye Know challenges us to remember the multifaceted nature of perception, representation and truth, echoing that we should never just blindly accept what we see.

Louise Bøgelund Saugmann (DK, 1973) graduated from The Arts Institute at Bournemouth in 2004. In her artistic practice she works conceptually with photography as a tool to document and explore personal and public spaces. A meditative work process is the way
into her motif-world, which centers on visual spaces aiming to capture mental states, moods and presence. Recently, the relation between photography and meditation has captured her. She is interested in, how the medium of photography, and it’s claimed close relationship with reality can make ‘inner’ pictures visible and point beyond the moment. Saugmann has exhibited in Sweden, Germany, Denmark, Finland, Norway and England.
www.louisesaugmann.dk

Jenny Nordquist (SWE, 1977) graduated from Goldsmith University of London in 2004 with an MA in Image and Communication and from London College of Communication with a BA in Photography in 2001. Nordquist practice is based on concepts that relate to nature, science and photography’s historical role. Her work involves photography, as well as sculptures, found material and installations. A selection of her latest exhibitions and art projects includes Leaving No Shadow In The Mirror at Vasli Souza Gallery, Malmö, SE (2014) When Earth Opens Up, fotogalleriet format, Malmö, SE (2014) It will get better if you move to the countryside, Hippolyte Gallery, Helsinki, FI (2013)
Distant Land, Green is Gold, Copenhagen, DK (2013).
www.jennynordquist.com

KONTORprojetcs is an artist-run art space in Copenhagen. Founded in 2011 by Jenny Nordquist and Louise Bøgelund Saugmann. We wanted to create a space that supported artists, gave them exposure and allowed them to create innovative work without commercial or institutional limitations. The aim is to show work that pushes the medium of photography and explores unconventional subject matters and presentation in order to examine what photography can achieve as an art form. It should also foster dialogue and networks that transgress gender, cultures and geographical borders so we expand the knowledge of art photography and strengthen cultural diversity.
www.kontorprojects.dk

Welcome!