28 oktober – 19 november 2023
Vernissage lördag 28 oktober 12:00-16:00
Artist talk 14:00

(for English, please see below)

Den dansk-norska bildkonstnären Nina Maria Kleivan har med utställningen Short statements about life, samlat en serie av verk som uttrycker hennes fascination för det kryptiska. Vare sig indirekt och bildligt — eller direkt och bokstavligt.

”Konst existerar inte i ett vakuum – utan alltid i dialog. Därför är det viktigt för mig att aktivera betraktaren”, förklarar Kleivan.
“En kan uppleva det i serien A walk past sunken landscapes. Jag har en fascination för gamla foton från andras familjealbum. Jag köper dem på nätet eller på loppisar, och sitter därefter med dessa lösryckta insikter i andra människors liv. Situationen bibehålls, men mening och sammanhang har försvunnit. Så jag komponerar min egen tolkning av platser, människor och situationer. På ett sätt som skulle vilja få betraktaren—liksom jag själv—att undra och förundras. Jag ger dem en gåta, en utmaning eller en inbjudan att skriva poesi med”.
”Detta gäller samtliga verk i utställningen—min sammanställning av ord och bild skapar nya sammanhang och tolkningsmöjligheter. Jag anser själv att jag återförtrollar en verklighet som annars kan framstå som banal och omedelbart begriplig. Men livet är alltid mer komplext än det verkar vid första anblicken. Det handlar bara om att titta djupare in i saker och ting – och det är vad jag bjuder in publiken att göra med utställningen.”

Nina Maria Kleivan (f. 1960, Oslo) bor och arbetar i Köpenhamn. Hon har en fil. mag. från Kungliga Danska Konstakademien i Köpenhamn och en BFA i konsthistoria från Köpenhamns universitet.
Kleivan arbetar inom flera olika konstnärliga medier som fotografi, måleri, grafik, video och installationer. Hon låter element från väldigt olika sammanhang och meningssfärer dyka upp sida vid sida, skalar saker upp och ner i storlek och framför överraskande förändringar i tid och rum. Metoder som avser utmana vår vanliga föreställning om verkligheten. Ena stunden zoomar det in ​​på minsta detalj, i nästa ses världen från fågelperspektiv. Historien som gestaltas kan berättas och förstås på otaliga sätt, eftersom mening, historieskrivning och identitet är variabler som ständigt förändras och kan ses ur ett oändligt antal perspektiv.

********

October 28 – November 19 2023
Vernissage Saturday October 28 12:00-16:00
Artist talk 14:00

With the exhibition “Short statements about life”, the Danish-Norwegian visual artist Nina Maria Kleivan has collected a number of works that express her fascination with the cryptic statement. Be it through pictures – or directly, with words.
“Art does not exist in a vacuum – but always in a dialogue with the spectator. Therefore, it is important for me to activate the audience“, explains Nina Kleivan. “You can experience it in the serie “A walk past sunken landscapes”. I have a fascination with old photos from other people’s family albums. I buy them online or at flea markets. And then I sit down with these detached insights into other people’s lives. The moment is maintained, but meaning and context have disappeared. So I compose my own interpretation of places, people and situations. In a way that invites the viewer – like myself – to ponder and wonder. I give them a riddle, a challenge or an invitation – to make their own interpretations“.
“This applies to all the works in the exhibition – my juxtaposition of words and images creates new contexts and possibilities of understanding. I myself think that I am re-enchanting the reality that might otherwise appear banal and immediately understandable. But life is always more complex than it appears at first glance. It’s only a matter of looking deeper into things – and that’s what I invite the audience to do with the exhibition.”

 

Nina Maria Kleivan (b. 1960, Oslo). Lives and works in Copenhagen, Denmark. She is educated at The Royal Danish Academy of Art in Copenhagen, and has a Bachelor’s degree in art history from the University of Copenhagen.
She work in various artistic media such as photography, painting, graphic, video, and installation. She examines and challenges existential themes such as identity and belonging. Elements from very different contexts and spheres of meaning – realities – appear side by side, objects are scaled up and down in size and unexpected displacements of time and space challenge our accustomed idea of reality. Part and whole is inseparably intertwined and she give the impression that the story can be told and understood in innumerable ways, because meaning, history and identity are constantly changing and can be seen from an infinite number of perspectives.

 

Installationsvyer, Galleri Rostrum (foto: Nina Maria Kleivan):