Robbert Vera af Ek tycks undersöka sådant som inte finns. Under sex år ägnade sig R. af V. E. åt tid och producerade en ansenlig mängd fotografisk data som gav henne insikten att heller inte den finns. Detta gör ett ganska extensivt projekt besvärligt att visa, varför R. (af V. E.) nu tittar på figuriner. Figuriner är begripliga, de står på farmors spetsduk men som porträtt finns de inte. Inte heller i ovan utställning. Det är ett falsarium eller en misnomer.

Det vore en förenkling att kalla R. Vera af Ek för en innovatör då detta alls inte är fallet. R. af V. Ek har motvilligt vigt sitt liv enbart åt exklusion. Det är hennes sätt att sakta, mycket sakta, begripa tillvaron som tycks omge henne. R. af V. E. betar av världen, kan man säga (för att möjligen någonsin finna något som finns) enligt principen one down, two to go, ungefär. Robbert Vera af Ek är för övrigt en pseudonym och finns alltså heller inte (men hon önskar viss sympati för sitt förhållningssätt i en vansklig verklighet).

För att ytterligare begripliggöra ovan konstnärliga gärning har R. Vera af E. inom ramen för ovan fotoutställning gjort synliga några skulpturer berövade sitt varande.

Dessa tituleras “landskap”.

 

Robbert Vera af Ek seems to explore things that are not there. For six years R. V. af Ek devoted herself to time and produced a considerable amount of photographic data that gave her the realization that it doesn´t exist. This makes a pretty extensive project difficult to show why R. (af V. E.) now have focused on figurines. Figurines are understandable, they are standing on grandmother’s lace doily but as portraits they are not. They are also not in the above exhibition. It is a forgery or a misnomer.

It would be an oversimplification to call R. Vera af Ek an innovator when she really isn´t. R. V. af Ek has grudgingly devoted her life exclusively to exclusion. It is her way to slowly, very slowly, understand the reality that seems to surround her. Robbert V. af E. grazes the world, one might say (to possibly ever find anything there) in an approximate manner of one down, two to go.
By the way, Robbert Vera af Ek is a pseudonym, and are also not (but she wants some sympathy for her approach in a precarious reality).

To make more understandable above artistic achievements R. Vera af E. has under the above exhibition made visible some sculptures stripped of their presence.

These are titled “landscapes”.